Frij en kosteleas advys foar auteurs en fertalers. Yngeande redaksjonele begelieding.
 Nijste útjeften

1

4

€ 20,00

 

 Op de kommende wei

Op kommende wei is spannend wurk fan Reinder R.R. van der Leest:

Dossier Dynte-Nier, de acht speurdersromans byinoar foege, mei in Foarlieding fan Jaap Krol en in Kollaazje fan getugen mei poëzy en byldzjend wurk.

By it útkommen fan dy útjefte is in tentoanstelling te besjen oer libben en literêr- en byldzjend wurk.

Lange-termyn-projekten:
Samle fersen fan Rixt
Samle fersen fan Ella Wassenaer
De Fryske en Nederlânse Samle fersen fan Theun de Vries
Samle koart wurk fan Hylkje Goïnga

  GENEALOGY

  sjoch Erfgoed Fundaasje